Mia Beck Lichtenstein

Mia Beck Lichtenstein

Mia Beck Lichtenstein

Lektor, Psykolog

Telefon: 24797943Mobiltelefon: 24797943

Vis graf over relationer

Profile photoMia Beck Lichtenstein
Autoriseret psykolog, PhD, Adjunkt
Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark
Institut for Psykologi
E-mail: mia.beck.lichtenstein@rsyd.dk
Telefon: 26218846

Formel pædagogisk uddanelse

Juni 2014 påbegyndt universitetspædagogikum
2014: Bestået kurset ”Stemmen i personlig udvikling”. 1 ECTS.
2014: Bestået kurset ”Den gode Forelæsning”. 0,5 ECTS.
2014: Deltager i kurset ”Aktiver dine studerende med diskussionsfora, blogs eller wikier”. 0,5 ECTS.
2014: Deltager og “oral presenter” på konferencen “Teaching for active learning” den 3/11 på SDU.

Uddannelsesadministrative opgaver

2014: Modulansvarlig for faget Klinisk Psykologi (B07) på bacheloruddannelsen på Institut for Psykologi.
2014: Med-modulansvarlig for kandidatfaget Klinisk Psykolog inklusive test- og undersøgelsesmetode (K01) på Institut for Psykologi.
2015: Modulansvarlig for faget "Anvendt Psykologi i et sundhedsperspektiv" (K06) på kandidatniveau på Institut for Psykologi.

Erfaring med undervisning, vejledning og eksaminer

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Undervisning:
1999-2004: Undervisningsassistent i faget atletik på Institut for Idræt og Biomekanik på bachelor. Jeg havde tre hold, som jeg underviste i to semestre i praktisk og teoretisk atletik (biomekanikkens fysiske love). Hvert hold havde i alt 60 timer fordelt på de to semestre.

2009: Ekstern lektor på Institut for Idræt og Biomekanik. Holdt seks 3-timers forelæsninger på kandidatniveau om spiseforstyrrelser, træningsafhængighed, mental træning.

2014: Forelæser og holdunderviser på modulet ”Klinisk Psykologi” (15 ECTS) på bacheloruddannelsen på Institut for Psykologi (tre forelæsninger á tre timer og fire holdundervisninger á to timer).

2014: Forelæser på kandidatfaget K01 “Klinisk psykologi, inkl. test og undersøgelsesmetoder”
(15 ECTS) på Institut for Psykologi (tre timers forelæsning om spiseforstyrrelser og træningsafhængighed).

2014: Gæsteforelæser i faget ”Tilpasset Idræt og Bevægelse” (15 ECTS) på kandidatniveau på Institut for Idræt og Biomekanik.

2015: Forelæser på kandidatfaget K06 "Anvendt Psykologi i et sundhedsperspektiv". To forelæsninger á 2 timer i introduktion til faget og evaluering af modulet.

Vejledning og eksamen
1999-2004: Har været vejleder på 20 praktisk-pædagogiske opgaver, som ud fra pædagogiske og didaktiske perspektiver beskrev og diskuterede undervisningsforløb i atletik. Heraf har jeg ført 10 grupper til mundtlig eksamen og forsvar af den skriftlige opgave.

2012: Vejleder på et kandidatspeciale på Institut for Idræt og Biomekanik.

2013: Vejleder og eksaminator på to bachelorprojekter ved Institut for Psykologi.

2014: Udvikler af eksamensopgaver på modul B07 "Klinisk Psykologi". Udvikling af Multiple Choice Eksamen (50 spørgsmål med 4 svarkategorier). Udvikler af eksamensopgave "skriftlig essay 48 timers opgave".

2014: Eksaminator på modulet "Klinisk Psykologi" og bedømmelse af 40 skriftlige opgaver. Desuden ansvarlig for udarbejdelse af retteguide til interne medbedømmere.

2015: Vejleder på 3 kandidatspecialer K08 (30 ECTS) på Institut for Psykologi (optræder i vejlederkataloget).

2015: Udvikler af eksamensopgaver på modul K06 "Anvendt Psykologi. Udvikler af eksamensopgave "skriftlig essay 48 timers opgave".

2015: Eksaminator på modulet "Anvendt Psykologi" og bedømmelse af 30 skriftlige opgaver. Desuden ansvarlig for udarbejdelse af retteguide til interne medbedømmere.

Metoder, materialer og redskaber

Mine metoder, materialer og redskaber har varieret med følgende benyttede undervisningsformer:
Forelæsninger
Holdundervisning
Digitale læringsaktiviteter (anvendelse af Student Response Systems og Blogs)

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogik

Har gennemført universitetspædagogikum 2014-2015. Herunder e-læringsprojekt, pædagogisk udviklingsprojekt og udvikling af undervisningsportfolio.

Deltager regelmæssigt i institutmøder, hvor udvikling af undervisning og aktiv læring er faste temaer.

Indgår i en tre-årig lektorkvalificerende kombistilling i samarbejde med Institut for Psykologi ved SDU og Psykiatrien i Region Syddanmark. Herunder en opkvalificering af pædagogiske og didaktiske redskaber og mål.

Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling

Arbejder og praktiserer ud fra princippet om "constructive alignment". Jeg søger størst mulig sammenhæng mellem mit kliniske arbejde som psykolog, min forskning, min undervisning i klinisk psykologiske emner samt mine valg af eksamensformer. Jeg tilstræber, at undervisningen lægger sig tæt op af den virkelighed, som de færdiguddannede psykologer vil møde.

Ligeledes afspejler mit valg af eksamensformer, at evalueringen af de studerendes læring kan relateres til den kliniske praksis, som de skal kunne håndtere efter endt uddannelse. Det kan eksempelvis være analyse af cases, diagnosticering, valg af behandlingsformer samt skriftlig afrapportering.

Jeg tilstræber en konstant udvikling i mine undervisningsmetoder med henblik på størst mulig læring og aktivering af de studerende. Mit virke som klinisk psykolog og seniorforsker sikrer et højt fagligt niveau med stor relevans for de psykologistuderende. Min universitetsansættelse og kurser i forskningsformidling sikrer, at jeg udvikler mig som formidler og underviser. Jeg tager løbende kurser i såvel skriftlig som mundtlig formidling og vil fortsat gøre det.

Se undervisningsportfolio på Blackboard.