Kasper Reitzel

Kasper Reitzel

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Telefon: 65502774Mobiltelefon: 41431022Fax: 65502786

Vis graf over relationer

Profile photoKasper Reitzel
Lektor
Biologisk Institut
Center for Sørestaurering (CLEAR)
Sino-Danish University Center (SDC)
Postaddresse:
Campusvej 55
5230
Odense M

E-mail: reitzel@biology.sdu.dk, reitzel@biology.sdu.dk, reitzel@biology.sdu.dk
Fax: 65502786, 65502786, 65502786
Mobil: 41431022, 41431022, 41431022
Telefon: 65502774, 65502774, 65502774
Navn: Kasper Reitzel
Født: 16. februar 1974
Adresse: Svendsgade 8, 5000 Odense C
Tlf.: 46 93 55 21, mobil: 41 43 10 22


Erhvervserfaring:


2008 (mar)-2011 (mar) Post doc. finansieret af Center for sørestaurering (CLEAR), ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. Arbejde med forskellige aspekter af kemisk sørestaurering.


2006 (feb)-2008 (feb) Post doc. projekt finansieret af Carlsbergfondet, ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. Tværfagligt projekt mellem biologi og analytisk kemi i samarbejde med svenske, tyske og danske forskere. Arbejdet med: omsætning af organisk fosfor i fytoplankton og sediment, og dets betydning for fosfordynamikken i søer.

Implementering af NMR analyse på SDU, Odense.


Arbejdet med kemisk sørestautrering. Test af Phoslocks P adsorptionsegenskaber.


Effekt af iltning på organisk fosfor i sedimenter. Undersøgelse af organisk fosfor i 18 danske søer.


Deltagelse i internationalt Phoslockseminar i Bremen.


Deltagelse i Ferskvandssymposium 2008, i Aarhus.


Vejleder for Belgisk Erasmus student (Bachelor projekt)


Medvejleder for 1 specialestudent og 2 bachelorstudenter.
2005 (sep + okt.) Ansat ved Institute of Freshwater Ecology, (IGB), Berlin hos Dr. Michael Hupfer. Arbejdet med: nedbrydning af organisk fosfor og 31P NMR.


2005 (jun) Ansat ved Uppsala Universitet (Sverige) hos Dr. Emil Rydin. Arbejdet med: 31P NMR og ICP analyser på søsedimenter, samt artikelskrivning.2001 (sep) -2007 (aug) Ansat ved Syddansk Universitet. Undervisning i: General økologi A (2001-2002), Vandløbs Økologi (2002), Strandengs økologi (2002-2003) Sø økologi (2003), Brobygning (introduktionsuge for gymnasieelever) (2003). Danske Naturtyper (2006), Sø og Vandløbs Økologi (2007).2000 (maj) - 2001 (jul) Ansat ved Natur & Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt. Arbejdet med: Vegetationsundersøgelser i Arreskov Sø, indtastning af data fra faunaundersøgelser samt elfiskeri i udvalgte fynske vandløb2000 (jun + jul) Ansat ved Spildevandsafdelingen, Sønderjyllands Amt. Arbejdet med: målinger af effekten af kunstig iltning på fosfor, temperatur og ilt niveau i Vedsted Sø. Ansat ved Natur & Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt. Arbejdet med: undersøgelser af småsøer i Svendborg kommune (prøveudtagning til vandkemi samt bestemmelse af flora og fauna).
Uddannelse:
2006 (jan) Ph.D. Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense.2005 (jun – sep) 4 måneders orlov fra Ph.D. studiet for at arbejde hos hhv. Dr. Emil Rydin (Uppsala Universitet) og Dr. Michael Hupfer (Institute of Freshwater Ecology, (IGB), Berlin).2004 (mar-sep) 6 måneders studieophold i Uppsala, Sverige, med samarbejde mellem Evolutionsbiologisk Centrum, Uppsala Universitet, og institut for analytisk kemi, Biomedicinsk Centrum. Studie af organisk fosfor i søsedimenter ved brug af 31P NMR. Praktiske erfaringer i optimering af analysemetoder.2003 (sep) Cand. Scient. i biologi ved Syddansk Universitet, Odense (Kvalificerende midtvejseksamen).2001 (okt) Projektdeltager i forbindelse med restaurering af Sønderby Sø (Fyn) med Aluminium klorid. Projektet blev udført i samarbejde med Fyns Amt og SDU. Praktiske erfaringer med planlægning og udførelse af sørestaureringen.2001 (sep) Påbegyndt Ph.D. studie i økologi (4 + 4 ordning). Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen. Titel: Fosfordiagenese i søsedimenter og implikationer for søernes fosfordynamik.2001 (mar) Påbegyndt speciale i økologi. Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen. Titel: Sørestaurering ved aluminium- og jerntilsætning.2000 (mar) Individuel studieaktivitet ved biologisk institut, Odense Universitet. Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen. Titel: Effekter af aluminium, jern, nitrat og ilttilsætniger på sedimentets fosfor- og jerndynamik i Vedsted Sø. Praktiske erfaringer med bl.a. fosfor og jernmålinger, fosforfraktioneringer og opstilling af sediment udvekslingsforsøg.1999 (okt) Bachelorprojekt i økologi ved Biologisk Institut, Odense Universitet. Vejleder: Henning S. Jensen. Titel: Næringssaltbegrænsning af fytoplanktonvækst i marine økosystemer globalt set. Litteratur review.1995 (sep) Immatrikuleret på naturvidenskabs basisuddannelse ved Odense Universitet.