Jens Troelsen

Jens Troelsen

Jens Troelsen

Professor, forskningsleder, cand.scient., phd.

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

Telefon: 65503493Mobiltelefon: 60113493

Vis graf over relationer

Formel pædagogisk uddannelse

Syddansk Universitets Adjunktpædagogikum 2006

Uddannelsesadministrative opgaver

Studieadministration


Medlem af studienævn for bachelor- og kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed, 2008-2010
Bestyrelsesmedlem i Fredericia Idrætslederakademi, 2006-2010
Vice-studieleder på Masteruddannelsen i Rehabilitering, SDU,2004-2007
Vice-studieleder på Masteruddannelsen i Gerontologi, SDU, 2004-2006


Kursusledelse og tovholderfunktion


Fysisk Aktivitet og Sundhed - Rum, Kandidatuddannelse i Idræt og Sundhed (15 ECTS) 2010 -

Informations- og litteratursøgning, ph.d.-kursus i Humanistisk sundhedsvidenskabelig forskning, (2 ECTS) 2008 -
Ekstremidræt og Friluftsliv, Bacheloruddannelse i Idræt og Sundhed (2 ECTS), 2007 - 
Idræt, Sundhed og Samfund, Bacheloruddannelse i Idræt og Sundhed (10 ECTS), 2003-2006
Sommeruniversitet, Masteruddannelsen i Træning og Fitness, Masteruddannelsen i Rehabilitering (5 ECTS) 2008

Metodespor – Workshop I og II, Masteruddannelsen i Gerontologi, Masteruddannelsen i Rehabilitering (2 ECTS) 2004 - 2008

Modul 1 – Rehabilitering og Forskningsmetodologi, Masteruddannelsen i Rehabilitering (5 ECTS) 2004-2007

Sommerskole, Masteruddannelsen i Rehabilitering, (5 ECTS) 2004 - 2007
Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen

ERFARINGER MED UNDERVISNING


Forskeruddannelse

Ph.d.-kursus i Kvalitativ sundhedsforskning -forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis, herunder undervisning i kritisk, systematisk informationsøgning, bibliometrisk forskning, humanistisk sundhedsforskning og videnskabsteori. Ph.d.-kurset er gennemført årligt siden 2008.


Kandidatuddannelse

Fysisk Aktivitet og Sundhed - Rum indgår som modul på kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed. I faget introduceres metoder, teorier, analyseværktøjer og studier i omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed. Faget er på 15 ECTS og gennemført siden 2010.

Herudover er der på kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed siden 2004 gennemført kortere undervisningsforløb på forskellige moduler i faglige emner som kvalitativ metode, sociologi, kulturanalyse, historie, folkesundhed, interventions- og implementeringsforskning og humanistisk-samfundsvidenskabelige sundhedsforskning.

Derudover er der gennemført forelæsninger på kandidatuddannelserne i Jordemodervidenskab, Ergoterapi, Fysioterapi og Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse samt gæsteundervisning på kandidatuddanneler på København og Aarhus Universitet.


Prægraduat uddannelse

På prægraduat niveau er der siden 2000 gennemført undervisning i fagene IdrætssociologiIdræt, sundhed og samfund, Sundhed, levevilkår og livsformer, Friluftsliv, ekstremsport og active living, Litteratursøgning og Videnskabsteori, Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljøer, Aktivit Udeliv


Masteruddannelse

Der er på masteruddannelsesprogrammerne i Rehabilitering, Gerontology og Træning og Fitness i perioden 2004 - 2008 gennemført undervisning i faglige moduler rettet på Videnskabsteori, Forskningsmetodologi, Kvalitativ metode, Kritisk litteratursøgning og Humanistisk-samfundsvidenskabelig sundhedsforskning.

På Masteruddannelsen i Friluftsliv, Københavns Universitet, er der siden 2011 varetaget undervisning i Naturopfattelser og natursyn og Byfriluftsliv.


Diplomuddannelse

Der er i perioden 2004 - 2006 gennemført undervisning i faget Forskningsmetodologi på den Tværfaglige Diplomuddannelse i Psykiatri varetaget er University College LillebæltERFARINGER MED VEJLEDNING


Hovedvejleder for ph.d.-studerende


Lars Breum Christiansen (2010 - 2013)

Mette Toftager (2010-2013)

Thomas Madsen (2010 - 2013)

Charlotte Demant Klinker (2010 - 2014)

Else Olesen (2010 - 2016)

Charlotte Pawlowski (2013 - 2016)

Henrik Taarsted Jørgensen (2015 - 2019)

Mikkel Hjort (2015 - 2019)

Sofie Koch (2017 - 2020)


Medvejleder for ph.d.studerende


Farinaz Moghtaderi (2013 - 2016)

Søren Smedegaard (2015 - 2018)

Sidse Caroll (2016 - 2019)

Helene Nikolajsen (2017 - 2020)


Hovedvejleder for specialestuderende

Signe Christensen, Palle Gjellerod, Martin Johnsen, Lars Breum Christiansen, Signe Skov Christensen, Stine Møllebro, Mette Laursen, Jens Øyås, Lars Lauridsen, Jakob K. Pedersen, Anna Hauritz Jørgensen, Andreas Maarbjerg Qvist, Christian Simmons, Andreas Boesgaard Kragh, Hanne Bebendorf Scheller, Anders Thomasen, Lene Bruun, Sarah Spang Hansen, Louise Thimgaard Henzel, Kasper Juul Jensen, Mads Mosegaard Gravholt, Heidi Bisgaard Christensen, Sussi Bjørnholt, Anne-Didde Holt, Rune Erlangsen, Laura Villumsen, Camilla Krogsgaard, Anne Sofie Norwell Holmsgaard, Jannie Johansen, Lillian Lindberg Madsen, Laura Villumsen, Nanna Bøttiger Mørck, Camilla Gry Elmann, Rikke Jeanne Bjerregård Kühlmeier, Trine Top Thagaard Wengel


Medvejleder for specialestuderende

Mette Toftager, Maja Adler, Ida Bohn, Kasper Schnügger


Hovedvejleder for masterstuderende

Inger Steffensen, Elisabeth Rytter, Ole Mygind, Lotte K. Bro, Karin Lyng, Kim Jensen, Lisbeth Agerbo Jørgensen.


Øvrig vejledererfaring

Har siden 2004 fungeret som vejleder på mere end 50 bachelorprojekter og 20 selvvalgte projektforløb. Har været vejleder på talrige skriftlige hjemmeopgaver og synopser i forbindelse med fag på bachelor- og kandidatniveau.


ERFARINGER MED EKSAMEN

Mundtlige eksamensformer

Censor og eksaminator i forbindelse med specialeforsvar, masterforsvar og bachelorforsvar

Censor og eksaminator i forbindelse mundtlig eksamination på bachelor- og kandidatniveau


Skriftlige eksamensformer

Censor og eksaminator i bedømmelse af kandidatspecialer, skriftlige hjemmeopgaver og skriftlige eksamensopgaver

 

Medlem af censorkorps

Censorkorps for Idræt (2006 -)

Censorkorps for Folkevidenskabelige og relaterede uddannelser (2008 -)

Censorkorps for Jordbrugsvidenskab (2011-)


Metoder, materiale og redskaber

METODER

I undervisningen på post- og prægraduat niveau er der erfaringer med en række forskellige undervisningsmetoder.

Forelæsninger af store hold, holdundervisning, gruppeundervisning, supervision af gruppeøvelser og studenteroplæg, e-læringsforløb med multiple choice test, portfolio-udvikling, peer-feedback, individuel og gruppeorienteret projektarbejde

I undervisningen kombineres som oftest to-tre forskellige metoder med henblik på at skabe studenterinvolverende - og medskabende læringsforløb.


MATERIALER

Som læringsmateriale til undervisningen er der som bidrag til udvalgte læringsbøger sammensat trykte og elektroniske kompendier som fagpensum. For at optimere de studerendes læringsudbytte er det udfærdiget e-læringssite, hvor der gives adgang til supplerende viden og alt anvendt undervisningsmateriale i form af slides, notater, tabeller, figurer, billeder mv.


REDSKABER

For at sikre høj faglig motivation etableres om muligt en tæt relation til en række relevante vidensaftagere. Der er således i en række undervisningsforløb etableret kontakt til fx kommuner, regioner, sygehuse, university colleges, gymnasier, universiteter, arkitekter og konsulentvirksomheder, hvor repræsentanter for vidensaftagerne har haft en både introducerende og evaluerende rolle i forhold til de studerendes læringsforløb. Det har på den ene side bevirket, at de studerende har fundet stor motivation i at indsamle og skabe viden, som var efterspurgt, og på den anden side har vidensaftagerne haft mulighed for at præge vidensgenereringen i en retning, der opfyldte aktuelle behov. På den måde har principper anvendt i praksisforskningen været et styrende redskab, der både skabte god læring og god anvendelig viden for praksis.
Uddannelsesudvikling

Har været del af arbejdsgruppe, der har lavet studierevision på bachelor- og kandidatuddannelsen i forbindelse med etablering af nye læringsspor (2006 - 2009)
Har været tovholder i udviklingen af metodespor, faglige workshops og etablering af Sommerskole-konceptet på Masteruddannelsen i Rehabilitering og Masteruddannelsen i Gerontologi (2004 - 2008)
Medlem i styregruppe i forbindelse med omlægning af studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed (2015-2017)
Medlem af styregruppe i forbindelse med omlægning af studieordning for kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (2018 - 2020)